top of page
niebo
WhatsApp Image 2022-06-14 at 14.45.47 (1).jpeg

Kim jesteśmy?

Fundacja „Do domu” koncentruje swoją działalność na organizowaniu pomocy na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, aktywizacji zawodowej, edukacji oraz integracji kulturowej.

niebo
WhatsApp Image 2022-06-14 at 14.45.47.jpeg

Nasze cele

Do celów Fundacji należą:

 • Organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej, dobroczynnej i charytatywnej w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych

 • Wsparcie uchodźców w zakresie opieki zdrowotnej socjalnej

 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym działanie na rzecz integracji i edukacji

 • Aktywizacja zawodowa migrantów

 • Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne  instytucji, społeczności lokalnych oraz wspólnot samorządowych w zakresie celów statutowych Fundacji.

niebo
Kyiv_February3_2022_edited_edited.jpg

Nasze działania

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Badanie i gromadzenie informacji o potrzebach pomocy w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych lub kryzysów humanitarnych

 • Pozyskiwanie, przewóz i dystrybucję środków pomocy

 • Tworzenie  i wspieranie placówek pomocy

 • Tworzenie stałych i czasowych misji pomocy w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych lub kryzysów humanitarnych

 • Współpracę międzynarodową w zakresie zdrowia, pomocy humanitarnej i społecznej

 • Organizowanie zbiórek publicznych

 • Działalność służącą wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (w szczególności uchodźców)

 • Współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą w zakresie związanym z realizacją celów Fundacji

 • Monitorowanie przestrzeni medialnej w celu lepszego dotarcia z pomocą na rzecz potrzebujących

Kontakt
bottom of page